Frivilligpolitik

En frivillig fra Fuglsang Kunstmuseums Venner på arbejde i caféen

 

 

Frivilligpolitik for Fuglsang Kunstmuseum


Indledning

Fuglsang Kunstmuseum rekrutterer sine frivillige fra Fuglsang Kunstmuseums Venner, som i forvejen støtter museets arbejde økonomisk og på anden vis.

Fuglsang Kunstmuseum ønsker frivillige i og omkring museet fordi: De bidrager væsentligt til Museets samlede opgaveløsning, de er Museets bedste ambassadører, og de fremmer museets forankring i lokalsamfundet


Definition på frivillige

Alle myndige medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums Venner kan blive frivillige, når man ønsker at bidrage til at opfylde museets mål og opgaver, når man arbejder ulønnet, og når man deltager i en eller flere af arbejdsgrupperne eller med specialopgaveløsning i samarbejde med museet.


Værdigrundlag

Det frivillige arbejde på og for Fuglsang Kunstmuseum hviler på værdierne: Samarbejde, respekt, loyalitet, ansvar og ordentlighed. Det betyder, at samarbejdet med museets ansatte personale er essentielt, ligesom den myndighed og opgaveløsning, den enkelte ansatte medarbejder er tildelt, forventes respekteret af alle frivillige. Som frivillig er man en del af et forpligtende fællesskab, og det forventes, at man forholder sig loyalt til dette – også uden for museet. Centralt i værdigrundlaget står desuden ansvaret for den tildelte opgaveløsning, som den enkelte frivillige er betroet samt en forventning om omsorg for opgaveløsningen såvel som for museets integritet og gæsternes gode oplevelse på museet.


Kvalitet og engagement

På Fuglsang Kunstmuseum har vi en ambition om, at museets gæster – store som små – skal have en god oplevelse – helst så god, at de har lyst til at komme igen! Det stiller kvalitetsmæssige krav til museets indhold og aktiviteter, men også til de mennesker – ansatte som frivillige - som gæsterne møder under besøget. Som frivillig forventes man derfor at sætte sig ind i Frivilligpolitikken samt orientere sig i museets planer og aktiviteter (se uddannelse, mødevirksomhed og anden information) – eller spørge sig for blandt museets ansatte personale. Hvis man ikke selv er tryg ved at svare på evt. spørgsmål fra gæsterne, eller er usikker på svaret, så henvis til de ansatte medarbejdere, som kan hjælpe gæsten videre. Hellere henvisning end forkert svar!


Om Fuglsang Kunstmuseum

Museet er et statsanerkendt kunstmuseum, der arbejder efter museumsloven og varetager lovpligtige arbejdsopgaver inden for indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling. Herudover har museet sin egen strategiplan, hvoraf nedenstående vision og mission for museets arbejde fremgår:

Museets vision (hvad ønsker museet):

”Vi vil bevæge mennesker gennem kunst”

Bemærkninger: Udtrykket ”bevæge” skal forstås dobbelt – både det at blive bevæget, altså få en følelses- eller sansemæssig oplevelse - og det at bevæge sig mentalt, dvs. få nye input, måske blive klogere.

Museets mission (vi realiserer visionen ved):

”Vi skaber oplevelser af kvalitet for alle gæster gennem kunstfagligt og tværfagligt arbejde”

Bemærkninger: Museet er til for alle, små og store, lokale og tilrejsende – med forskellige ønsker og behov. Museet arbejder rent kunstfagligt som kunstmuseum, men vi ønsker også at sætte kunstfagligheden i spil i forhold til andre fagområder, som både favner Fuglsang-områdets iboende tværfaglighed (natur, musik, billedkunst), men også sætter kunstfagligheden i spil på nye måder og over for publikum med andre interesser.


Museets forventninger til de frivillige

Fuglsang Kunstmuseum forventer, at frivillige

  • Støtter op om museets virke og handler konstruktivt ift. museets daglige arbejde og vision/mission
  • Gør en mærkbar forskel gennem praktisk og/eller anden hjælp på museet
  • Bidrager til at give museets gæster en god og servicepræget oplevelse
  • Holder indgåede aftaler og melder afbud i god tid v. sygdom eller andre forhindringer
  • Er loyale over for museets ry og rygte og meddeler problemer eller kritik til den ansvarlige medarbejder blandt museets personale (og ikke offentligt/på sociale medier)
  • Er respektfuld og høflig over for museets gæster, ansatte medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere

I museets åbningstid er indtagelse af alkohol kun tilladt efter aftale med museet, og der må ikke ryges (heller ikke e-cigaretter) i museets lokaler, kun udendørs. Brug af euforiserende stoffer eller påvirket fremmøde vil medføre bortvisning.

Oplysninger om museet, der kommer den frivillige til kendskab under udførelsen af arbejdet, kan være forbundet med tavshedspligt. Denne tavshedspligt ophører ikke ved samarbejdets ophør.


Frivilliges forventninger til museet

Frivillige kan forvente af museet

  • At få adgang til relevante informationer om museets virke og få et dybere kendskab til museet, dets virke og dagligdag
  • At frivilliges tid og indsats håndteres professionelt og respektfuldt og værdsættes af museet og dets medarbejdere
  • At frivillige tilbydes socialt fællesskab og gode oplevelser på eller i regi af museet


Organisering af frivilligt arbejde

Fuglsang Kunstmuseums frivillige er organiseret i en række løsere eller faste grupper, som varetager forskellige arbejdsopgaver, p.t. eksisterer følgende grupper: Vagt, Café, Plakatophængning, Kreativt arbejde, Administrativ hjælp, Hjælp til formidlingsarrangementer, Hjælp til særlige arrangementer og events, Hjælp til udendørs aktiviteter. Desuden kan indkalde til forskellige enkeltstående opgaver efter behov.


Tilmelding som frivillig

På museets hjemmeside (www.fuglsangkunstmuseum.dk/information/museetsvenner) kan man taste sig ind til en tilmeldingsblanket, som bedes udfyldt tydeligt og mailet til/afleveret på museet til museumsforvalteren (se kontaktoplysninger). Man kan også henvende sig i billetskranken og få en tilmeldingsblanket, udfylde den her og aflevere den under besøget.


Uddannelse, mødevirksomhed og anden information

Alle nye frivillige vil blive tilbudt en introduktion/sidemandsoplæring til arbejdsområdet enten af en museumsansat eller af en anden frivillig med større anciennitet.

Frivillige indkaldes til aftenmøde to gange om året, hvor relevant information om kommende aktiviteter vil blive givet, og erfaringsudveksling mellem de frivillige og museet finder sted. Til aftenmøderne udgives en lille opdateret orientering af især praktisk art omkring nye aktiviteter i museet, som alle frivillige forventes bekendt med.  Herudover kan frivillige tilmelde sig museets gratis elektroniske måneds-nyhedsbrev via museets hjemmeside mhp løbende opdatering. Opdagede fejl og mangler bedes rapporteret i ”logbogen” (venneskabet i trappekorridoren).


Modydelser

Forplejning: I forbindelse med frivilliges deltagelse i museets aktiviteter tilbydes forplejning fra caféen. Til frokosttid får du en sandwich og en sodavand, til kaffetid en kop kaffe/the og lidt sødt. Herudover er frivillige er velkomne til et stykke frugt fra personale-frugtordningen eller en kop personalekaffe (spørg personalet). Alle frivillige inviteres til en årlig komsammen, hvor museet er vært.

Kørepenge: Museet kan desværre ikke tilbyde kørepenge til Aktive Venner, dels pga. arbejdets frivillige karakter, dels pga. af museets økonomi.


Forsikring/skader

Frivillige er omfattet af museets arbejdsskadeforsikring, når de arbejder på museet. Vær opmærksom på, at museets forsikring ikke kan dække frivilligt arbejde uden for Fuglsang-området, hvor der henvises til den enkeltes egen (fritids-)ulykkesforsikring.

Museets nødhjælpskasse er anbragt v. trappeopgangen til 1. sal. Der er placeret en hjertestarter på toilettet i Den gamle Smedje.


Børneattest

De fleste frivillige vil i deres arbejde på museet komme i kontakt med børn under 15 år, hvorfor alle skal give tilladelse til, at Museet kan indhente en børneattest hos politiet.

Udførelse af særlige opgaver for museet kan kræve fremvisning af straffeattest.


Ophør af samarbejde

Der kan opstå situationer, hvor Museet må ophøre med et samarbejde med en frivillig, hvilket vil ske ved gentagende overtrædelser af Museets frivilligpolitik. Ønsker en frivillig at stoppe samarbejdet med Museet, så meddeles det Museet på nedenstående kontaktoplysninger.


Kontaktoplysninger

Museets daglige frivilligkoordinator: Museumsforvalter Jesper Smith, js@fuglsangkunstmuseum.dk, mobiltelefon 29617930 (alternativt museet på tlf. 54 78 14 14 eller post@fuglsangkunstmuseum.dk).


Baggrund for frivilligpolitikken

Fuglsang Kunstmuseums frivilligpolitik har hentet inspiration fra World Federation of Friends of Museums etiske retningslinjer (www.museumsfriends.com/en/code -of-ethics) og opfylder ved sin skriftlighed International Council of Museums etiske retningslinjer (icomdanmark.dk/wp_content/uploads/ICOM_etiske_regler_denmark.pdf).

 

September 2015

Tiltrådt af bestyrelsen for Fuglsang Kunstmuseums Venner 28.9.2015; opdateret febr. 2019